Zimbra dependencies on CentOS5

Revision as of 13:47, 8 December 2008 by Sasepp (talk | contribs) (New page: Complete list of packages installed on a ''CentOS 5.2'' Zimbra build system. There are only a handful of unnecessary packages. Most are required either for building or running Zimbra: <pr...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Complete list of packages installed on a CentOS 5.2 Zimbra build system. There are only a handful of unnecessary packages. Most are required either for building or running Zimbra:

basesystem-8.0-5.1.1.el5.centos
atk-1.12.2-1.fc6
tcp_wrappers-7.6-40.4.el5
libattr-2.4.32-1.1
libgcrypt-1.2.3-1
slang-2.0.6-4.el5
libXau-1.0.1-3.1
ORBit2-2.14.3-4.el5
libevent-1.1a-3.2.1
ethtool-5-1.el5
libdrm-2.0.2-1.1
info-4.8-14.el5
sed-4.1.5-5.fc6
bc-1.06-21
groff-1.18.1.1-11.1
redhat-logos-4.9.99-8.el5.centos
tcl-8.4.13-3.fc6
libXfixes-4.0.1-2.1
libXres-1.0.1-3.1
anacron-2.3-45.el5.centos
iptstate-1.4-1.1.2.2
mtr-0.71-3.1
gpm-1.20.1-74.1
nc-1.84-10.fc6
numactl-0.9.8-2.el5
attr-2.4.32-1.1
rdate-1.4-6
zip-2.31-1.2.2
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2
specspo-13-1.el5.centos
gnu-efi-3.0c-1.1
dbus-python-0.70-7.el5
libgssapi-0.10-2
tar-1.15.1-23.0.1.el5
pango-1.14.9-3.el5.centos
man-1.6d-1.1
python-urlgrabber-3.1.0-2
python-elementtree-1.2.6-5
SysVinit-2.86-14
passwd-0.73-1
dhcdbd-2.2-1.el5
cyrus-sasl-2.1.22-4
at-3.1.8-82.fc6
curl-7.15.5-2.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-2.2.el5
portmap-4.0-65.2.2.1
which-2.16-7
pcmciautils-014-5
pam_pkcs11-0.5.3-23
conman-0.1.9.2-8.el5
irda-utils-0.9.17-2.fc6
wget-1.10.2-7.el5
psacct-6.3.2-41.1
apmd-3.2.2-5
libgcc-4.1.2-42.el5
bash-3.2-21.el5
nspr-4.7.1-1.el5
libstdc++-4.1.2-42.el5
libpng-1.2.10-7.1.el5_0.1
gnutls-1.4.1-3.el5_1
iproute-2.6.18-7.el5
libnl-1.0-0.10.pre5.5
gzip-1.3.5-10.el5.centos
centos-release-5-2.el5.centos
file-4.17-13
grub-0.97-13.2
ed-0.2-39.el5_2
telnet-0.17-39.el5
coreutils-5.97-14.el5
krb5-libs-1.6.1-25.el5_2.1
shadow-utils-4.0.17-13.el5
udev-095-14.16.el5
hwdata-0.213.6-1.el5
e2fsprogs-1.39-15.el5
bind-libs-9.3.4-6.0.2.P1.el5_2
audit-libs-python-1.6.5-9.el5
gtk2-2.10.4-20.el5
initscripts-8.45.19.1.EL-1.el5.centos
dhclient-3.0.5-13.el5
python-iniparse-0.2.3-4.el5
parted-1.8.1-17.el5
nss_db-2.2-35.3
irqbalance-0.55-10.el5
sysklogd-1.4.1-44.el5
notification-daemon-0.3.5-9.el5
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.88
logwatch-7.3-6.el5
rpm-4.4.2-48.el5
oddjob-libs-0.27-9.el5
NetworkManager-0.6.4-8.el5
smartmontools-5.36-4.el5
jpackage-utils-1.7.3-1jpp.2.el5
glibc-headers-2.5-24
libXtst-1.0.1-3.1
imake-1.0.2-3
flex-2.5.4a-41.fc6
rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf
libtool-ltdl-1.5.22-6.1
elfutils-0.125-3.el5
pkgconfig-0.21-2.el5
keyutils-libs-devel-1.2-1.el5
perl-Net-Daemon-0.43-1.el5.rf
ncurses-devel-5.5-24.20060715
perl-Compress-Zlib-1.42-1.fc6
strace-4.5.16-1.el5_2.2
fetchmail-6.3.6-1.1.el5
perl-XML-SAX-0.16-1.el5.rf
zimbra-ldap-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-store-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
ntp-4.2.2p1-8.el5.centos.1
perl-IO-stringy-2.110-1.2.el5.rf
perl-HTML-Tree-3.23-1.el5.rf
perl-IO-Zlib-1.09-1.el5.rf
perl-Text-Autoformat-1.13-1.2.el5.rf
spamassassin-3.2.5-1.el5.rf
perl-Archive-Zip-1.26-1.el5.rf
rsnapshot-1.3.1-1.el5.rf
filesystem-2.4.0-1.el5.centos
zlib-1.2.3-3
mktemp-1.5-23.2.2
libusb-0.1.12-5.1
db4-4.3.29-9.fc6
cyrus-sasl-lib-2.1.22-4
libSM-1.0.1-3.1
elfutils-libelf-0.125-3.el5
beecrypt-4.1.2-10.1.1
gdbm-1.8.0-26.2.1
libcap-1.10-26
libsysfs-2.0.0-6
keyutils-libs-1.2-1.el5
perl-String-CRC32-1.4-2.fc6
libIDL-0.8.7-1.fc6
pax-3.4-1.2.2
mingetty-1.07-5.2.2
dmidecode-2.7-1.28.2.el5
patch-2.5.4-29.2.2
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
rmt-0.4b41-2.fc6
termcap-5.5-1.20060701.1
ncurses-5.5-24.20060715
libsepol-1.15.2-1.el5
readline-5.1-1.1
sqlite-3.3.6-2
less-394-5.el5
cpio-2.6-20
aspell-0.60.3-7.1
time-1.7-27.2.2
m4-1.4.5-3.el5.1
iputils-20020927-43.el5
crontabs-1.10-8
procmail-3.22-17.1.el5.centos
desktop-file-utils-0.10-7
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
libXext-1.0.1-2.1
libXi-1.0.1-3.1
libXcursor-1.1.7-1.1
libXinerama-1.0.1-2.1
libXxf86vm-1.0.1-3.1
libXt-1.0.2-3.1.fc6
jwhois-3.2.3-8.el5
nano-1.3.12-1.1
mgetty-1.1.33-9.fc6
unzip-5.52-2.2.1
dump-0.4b41-2.fc6
sysfsutils-2.0.0-6
fbset-2.1-22
rsync-2.6.8-3.1
cyrus-sasl-plain-2.1.22-4
setserial-2.17-19.2.2
vconfig-1.9-2.1
finger-0.17-32.2.1.1
symlinks-1.2-24.2.2
dos2unix-3.1-27.1
tree-1.5.0-4
rdist-6.1.5-44
eject-2.1.5-4.2.el5
man-pages-2.39-10.el5
mailcap-2.1.23-1.fc6
rootfiles-8.1-1.1.1
dbus-glib-0.70-5
nfs-utils-lib-1.0.8-7.2.z2
libXft-2.1.10-1.1
libwnck-2.16.0-4.fc6
libnotify-0.4.2-6.el5
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
gettext-0.14.6-4.el5
tcsh-6.14-12.el5
mtools-3.9.10-2.fc6
ypbind-1.19-8.el5
mesa-libGL-6.5.1-7.5.el5
yp-tools-2.9-0.1
mkbootdisk-1.5.3-2.1
prelink-0.3.9-2.1
gnupg-1.4.5-13
setuptool-1.19.2-1.el5.centos
quota-3.13-1.2.3.2.el5
pam_ccreds-3-5
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.1
usbutils-0.71-2.1
stunnel-4.15-2
readahead-1.3-7.el5
libutempter-1.1.4-3.fc6
lsof-4.78-3
ifd-egate-0.05-15
ccid-1.0.1-6.el5
gpg-pubkey-e8562897-459f07a4
tzdata-2008f-3.el5
glibc-2.5-24
chkconfig-1.3.30.1-2
popt-1.10.2-48.el5
nss-3.12.1.1-1.el5.centos.1
libxml2-2.6.26-2.1.2.6
freetype-2.2.1-20.el5_2
libX11-1.0.3-9.el5
libtiff-3.8.2-7.el5_2.2
perl-5.8.8-15.el5_2.1
cups-libs-1.2.4-11.18.el5_2.2
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
pcsc-lite-libs-1.4.4-0.1.el5
libvolume_id-095-14.16.el5
iptables-ipv6-1.3.5-4.el5
nss-tools-3.12.1.1-1.el5.centos.1
make-3.81-3.el5
centos-release-notes-5.2-2
pcre-6.6-2.el5_1.7
htmlview-4.0.0-2.el5
nash-5.1.19.6-28
xml-commons-1.3.02-0.b2.7jpp.10
kernel-headers-2.6.18-92.1.13.el5
glibc-devel-2.5-24
gcc-4.1.2-42.el5
libart_lgpl-2.3.17-4
autoconf-2.59-12
zlib-devel-1.2.3-3
libtool-1.5.22-6.1
eclipse-ecj-3.2.1-19.el5.centos
gpg-pubkey-6b8d79e6-3f49313d
gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1
pcre-devel-6.6-2.el5_1.7
elfutils-libs-0.125-3.el5
rpm-build-4.4.2-48.el5
libxml2-devel-2.6.26-2.1.2.6
libselinux-devel-1.33.4-5.el5
e2fsprogs-devel-1.39-15.el5
perl-PlRPC-0.2020-1.el5.rf
libstdc++-devel-4.1.2-42.el5
libtermcap-devel-2.0.8-46.1
yum-utils-1.1.10-9.el5.centos
perl-HTML-Parser-3.56-1.el5.rf
perl-URI-1.35-3
lynx-2.8.5-28.1.el5_2.1
libidn-devel-0.6.5-1.1
krb5-devel-1.6.1-25.el5_2.1
compat-libstdc++-33-3.2.3-61
compat-libstdc++-296-2.96-138
perl-XML-NamespaceSupport-1.09-1.2.1
perl-Net-SSLeay-1.32-1.el5.rf
perl-LDAP-0.33-3.fc6
perl-Digest-SHA1-2.11-1.2.1
perl-Net-DNS-0.63-1.el5.rf
zimbra-core-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-logger-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-snmp-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-apache-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-proxy-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
perl-Convert-BinHex-1.119-2.2.el5.rf
perl-MailTools-2.04-1.el5.rf
perl-MIME-tools-5.420-2.el5.rf
perl-Unix-Syslog-1.0-1.el5.rf
perl-HTML-Format-2.04-1.2.el5.rf
perl-Email-Simple-2.004-1.el5.rf
perl-Parse-RecDescent-1.94-1.el5.rf
perl-Text-Reform-1.11-1.2.el5.rf
perl-File-Remove-1.42-1.el5.rf
perl-Archive-Tar-1.38-1.el5.rf
perl-Mail-Box-2.084-1.el5.rf
perl-Convert-UUlib-1.051-1.2.el5.rf
perl-XML-Simple-2.18-1.el5.rf
perl-XML-Validator-Schema-1.10-1.el5.rf
crash-4.0-5.0.3.el5.centos
acl-2.2.39-3.el5
cpuspeed-1.2.1-3.el5
mdadm-2.6.4-1.el5
checkpolicy-1.33.1-4.el5
rsh-0.17-38.el5
libselinux-1.33.4-5.el5
pam-0.99.6.2-3.27.el5
e2fsprogs-libs-1.39-15.el5
openssl-0.9.8b-10.el5
util-linux-2.13-0.47.el5
openldap-2.3.27-8.el5_2.4
newt-0.52.2-10.el5
kpartx-0.4.7-17.el5
cairo-1.2.4-5.el5
pciutils-2.2.3-5
dbus-1.0.0-7.el5
dmraid-1.0.0.rc13-9.el5
usermode-1.88-3.el5.1
device-mapper-multipath-0.4.7-17.el5
yum-metadata-parser-1.1.2-2.el5
libselinux-python-1.33.4-5.el5
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
audit-1.6.5-9.el5
net-tools-1.60-78.el5
pcsc-lite-1.4.4-0.1.el5
openssh-4.3p2-26.el5_2.1
mcstrans-0.2.7-1.el5
nss_ldap-253-13.el5_2.1
gamin-python-0.1.7-8.el5
pam_krb5-2.2.14-1.el5_2.1
device-mapper-event-1.02.24-1.el5
mkinitrd-5.1.19.6-28
kernel-2.6.18-92.1.13.el5
openssh-clients-4.3p2-26.el5_2.1
ipsec-tools-0.6.5-9.el5_2.3
cups-1.2.4-11.18.el5_2.2
dhcpv6-client-1.0.10-4.el5_2.3
amtu-1.0.6-1.el5
bind-utils-9.3.4-6.0.2.P1.el5_2
sos-1.7-9.2.el5_2.2
ntsysv-1.3.30.1-2
sudo-1.6.8p12-12.el5
tcpdump-3.9.4-12.el5
m2crypto-0.16-6.el5.2
ksh-20060214-1.7
hal-0.5.8.1-35.el5
rpm-libs-4.4.2-48.el5
policycoreutils-1.33.12-14.el5
kudzu-1.2.57.1.17-1
selinux-policy-2.4.6-137.1.el5
oddjob-0.27-9.el5
system-config-network-tui-1.3.99.10-2.el5
yum-3.2.8-9.el5.centos.2.1
yum-updatesd-0.9-2.el5
setup-2.5.58-1.el5
glib2-2.12.3-2.fc6
expat-1.95.8-8.2.1
libICE-1.0.1-2.1
libgpg-error-1.4-2
libjpeg-6b-37
wireless-tools-28-2.el5
hesiod-3.1.0-8
dosfstools-2.11-6.2.el5
mailx-8.1.1-44.2.2
libXdmcp-1.0.1-2.1
libtermcap-2.0.8-46.1
grep-2.5.1-54.2.el5
gawk-3.1.5-14.el5
libidn-0.6.5-1.1
redhat-menus-6.7.8-2.el5
libXrender-0.9.1-3.1
libXrandr-1.1.1-3.1
startup-notification-0.8-4.1
aspell-en-6.0-2.1
ftp-0.17-33.fc6
talk-0.17-29.2.2
ibmasm-3.0-9
hdparm-6.6-2
libaio-0.3.106-3.2
pam_smb-1.1.7-7.2.1
unix2dos-2.2-26.2.2
setarch-2.0-1.1
words-3.0-9
findutils-4.2.27-4.1
rhpl-0.194.1-1
libsemanage-1.9.1-3.el5
GConf2-2.14.0-9.el5
bluez-gnome-0.5-5.fc6
pygobject2-2.12.1-5.el5
cracklib-2.8.9-3.3
vixie-cron-4.1-72.el5
ppp-2.4.4-1.el5
syslinux-3.11-4
MAKEDEV-3.23-1.2
kernel-2.6.18-53.el5
vim-minimal-7.0.109-3.el5.3
pinfo-0.6.9-1.fc6
setools-3.0-3.el5
rp-pppoe-3.5-32.1
acpid-1.0.4-5
rng-utils-2.0-1.14.1.fc6
lftp-3.5.1-2.fc6
pkinit-nss-0.7.3-1.el5
mlocate-0.15-1.el5
firstboot-tui-1.4.27.3-1.el5.centos
glibc-common-2.5-24
audit-libs-1.6.5-9.el5
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
libacl-2.2.39-3.el5
procps-3.2.7-9.el5
iptables-1.3.5-4.el5
bluez-libs-3.7-1.1
paps-0.6.6-18.el5
binutils-2.17.50.0.6-6.el5
gamin-0.1.7-8.el5
Deployment_Guide-en-US-5.2-11.el5.centos
bzip2-1.0.3-4.el5_2
traceroute-2.0.1-3.el5
libhugetlbfs-1.2-5.el5
device-mapper-1.02.24-1.el5
python-2.4.3-21.el5
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.37.el5
fontconfig-2.4.1-7.el5
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.6
libuser-0.54.7-2.el5.5
nscd-2.5-24
wpa_supplicant-0.4.8-10.2.el5
psmisc-22.2-6
kbd-1.12-20.el5
coolkey-1.1.0-6.el5
libpcap-0.9.4-12.el5
lvm2-2.02.32-4.el5
openssh-server-4.3p2-26.el5_2.1
bluez-utils-3.7-2.2.el5.centos
microcode_ctl-1.17-1.47.el5
authconfig-5.3.21-3.el5
nfs-utils-1.0.9-35z.el5_2
krb5-workstation-1.6.1-25.el5_2.1
logrotate-3.7.4-8
rpm-python-4.4.2-48.el5
pm-utils-0.99.3-6.el5.centos.19
selinux-policy-targeted-2.4.6-137.1.el5
yum-fastestmirror-1.1.10-9.el5.centos
cpp-4.1.2-42.el5
libgomp-4.1.2-42.el5
alsa-lib-1.0.14-1.rc4.el5
automake-1.9.6-2.1
gpg-pubkey-1aa78495-3eb24301
libtool-ltdl-devel-1.5.22-6.1
libsepol-devel-1.15.2-1.el5
perl-DBI-1.607-1.el5.rf
gcc-c++-4.1.2-42.el5
perl-HTML-Tagset-3.20-1.el5.rf
perl-libwww-perl-5.805-1.1.1
openssl-devel-0.9.8b-10.el5
gmp-4.1.4-10.el5
perl-Convert-ASN1-0.22-1.el5.rf
perl-IO-Socket-SSL-1.17-1.el5.rf
perl-Digest-HMAC-1.01-15
perl-Crypt-SaltedHash-0.05-1.el5.rf
zimbra-mta-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
zimbra-spell-5.0.10_GA_2660.CentOS5-FRANKLIN
perl-TimeDate-1.16-5.el5
perl-Net-Server-0.97-1.el5.rf
perl-MIME-Types-1.24-1.el5.rf
perl-Mail-IMAPClient-3.11-1.el5.rf
perl-Mail-Transport-Dbx-0.07-1.el5.rf
perl-Convert-TNEF-0.17-3.2.el5.rf
perl-XML-Filter-BufferText-1.01-1.2.el5.rf
Jump to: navigation, search